KYT คือ เครื่องมือในการวิเคราะห์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน

อันตรายจากการทำงานนั้นเป็นสิ่งที่นายจ้างจะต้องให้ความสำคัญกับลูกจ้างให้มากโดยปัจจุบันได้มีการนำ kyt มาใช้เพื่อช่วยให้อุบัติเหตุจากการทำงานลดลงโดยให้พนักงานในทุกๆส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวซึ่งการทำ kyt นั้นเป็นการวิเคราะห์อันตรายต่างๆหรือคาดคะเนถึงเหตุการณ์หรือวิธีการทำงานที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายขณะปฏิบัติงาน พฤติกรรมการทำงานที่… เสี่ยงไม่ปลอดภัยของพนักงาน เช่น เผอเรอ เหม่อลอย ซุ่มซ่าม ลัดขั้นตอน รีบเร่ง อันเป็นเหตุของการผิดพลาด และเกิดการสูญเสียจากการทำงาน KYT เป็นเครื่องมือหรือเทคนิคในการวิเคราะห์ความปลอดภัยที่คิดค้นมาจากประเทศญี่ปุ่น โดยคำว่า เควายที เป็นตัวย่อมาจากภาษาญี่ปุ่นซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้ K (Kiken) หมายถึง อันตราย Y (Yoshi) หมายถึง การวิเคราะห์ คาดการณ์ หรือทำนายล่วงหน้า T (Trainning) หมายถึง การฝึกอบรม หัวใจสำคัญของ KYT มี… Read more