คปอ คือ บุคคลที่ได้รับการฝึกอบรม และ แต่งตั้งให้ดูแลด้านความปลอดภัย

คปอ หรือ คณะกรรมการความปลอดภัย safety committee คือบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรม คปอ การได้รับการแต่งตั้งจากนนายจ้างให้คอยดูแลพลักดันด้านความปลอดภัยในการทำงาน ด้านอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พนักงานที่ทำงานในองค์กรทุกคนนั้นปลอดภัย คอยจัดประชุมหารือเกี่ยวกับโรคจากการทำงานหรืออันตรายต่างๆเพื่อหามาตรการป้องกันและแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย วันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับ คปอ ว่าต้องทำอะไรบ้าง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ใช้บังคับแก่กิจการหรือสถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้ (1) การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี (2) การทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่ง ดัดแปลง แปรสภาพ… Read more